"Zabawa jest najlepszą

szkołą życia dla dzieci."

Antoni Kępiński

Przedszkole Niepubliczne

Dobry start dla najmłodszych

Laski 36/23

76-142 Malechowo

Jadłospis

 

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Kalendarium

Imieniny obchodzą:

Społeczność

 

Zapraszamy do naszej przedszkolnej społeczności.

Galeria

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z naszego przedszkola.

Newsletter

Zapisz się do naszego
newslettera!

Popularne

 •  Dobry start dla najmłodszych

  ...

 •  Charakterystyka grupy

  ...

 •  Informacje podstawowe

  ...

 •  Nasza kadra

  ...

 •  Zajęcia dodatkowe

  ...

Ostatnio dodane

 •  Podsumowanie

  ...

 •  Podziękowania

  ...

 •  Dzień Dziecka w Dolinie Charlotty

  ...

 •  XVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Sławnie

  ...

 •  Dzień Dziecka w Laskach

  ...

Gmina


herb

 

Statut

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego

„Dobry start dla najmłodszych"

§1.
Podstawa prawna niniejszego statutu:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667) oraz niniejszego projektu.

Nazwa i miejsce prowadzenia punktu:
1. Nazwa brzmi Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dobry start dla najmłodszych"
2. Adres: 76-142 Malechowo, Laski 36/23
3. Osoba prowadząca: Agnieszka Marlińska- Czyżewska
 
§2.
Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem punktu przedszkolnego jest:
a. Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
b. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
2. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Punkt przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka, poprzez zajęcia prowadzone przez kadrę wewnętrzną jak i zewnętrzną.
4. Punkt przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem punktu przedszkolnego jest:
a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
b) Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
d) Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.
e) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
f) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
g) Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
h) organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) z zakresu kultury i sztuki.
i) Organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) specjalistycznych mających na celu rozwijanie zdolności matematycznych i technicznych dzieci.
j) Organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna i zewnętrzna) mających na celu
kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.
k) Organizowanie zajęć dodatkowych ( zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) mających na celu kształtowanie wrażliwości wobec zwierząt i przyrody.
6. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.
§3.
Organizacja punktu przedszkolnego
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o projekt autorski, który jest powiązany z projektem podstawy programowej opracowany przez wydawnictwo Nowa Era.
2. Punkt przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ Prowadzący.
3. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie w godz. 8.00 – 16.00
4. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
5. Zajęcia wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym prowadzone są w jednej grupie liczącej do 20 dzieci.
6. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się tygodniowo minimum 25 godzin.
7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli.
8. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny zajęć prowadzonych w Punkcie przedszkolnym.
9. Punkt przedszkolny może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
10. W okresach obniżonej frekwencji (ferie świąteczne, zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy) punkt przedszkolny może prowadzić zajęcia po wcześniejszym porozumieniu się z rodzicami dzieci.
11. Punkt przedszkolny jest otwarte od września do czerwca (włącznie). Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt.
12. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez właściciela przedszkola do dnia 20-go grudnia roku poprzedzającego i są przedstawiane rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci.
13. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na urlop, przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.
 
§4.
Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola.
1. Termin i sposób rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący.
2. Punkt przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku o 3 do 5 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).
3. Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 20 osób.
§5.
Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.
1. Wychowankowie mają prawo do:
• Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;
• Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;
• Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;
• Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach;
2. Obowiązki wychowanków. Wychowankowie mają obowiązek:
• Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
• Aktywnego udziału w zajęciach;
• Starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;
• Przestrzegania czystości;
• Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;
3. W punkcie przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
4. Przypadki w których właściciel może skreślić dziecko z punktu przedszkolnego. Właściciel punktu przedszkolnego może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
• Dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc ( z wyłączeniem chorób przewlekłych)
• Dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki wychowanków".
5. Opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym przedszkolu i zajęcia dodatkowe: przedszkole jest w pełni finansowane z funduszy Unii Europejskiej.
§6.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
a. Dziecko przebywające w punkcie przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć.
b. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
c. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
d. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, ) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
e. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
f. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
g. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie właściciela i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
h. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
i. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
j. W punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
k. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszcza organ prowadzący.
l. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, przepisów ruchu drogowego.
ł. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
§ 7.

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie dostarczone jest właścicielowi placówki.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Rodzic ma obowiązek informować personel przedszkola o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki . Chore dziecko nie zostanie przyjęte.
4. Placówka ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a placówką w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych.
5. Rozwiązanie umowy przez placówkę dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:
a) pisemne poinformowanie rodziców;
b) spotkanie z rodzicami;
c) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.
6. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego
1. Na terenie punktu przedszkolnego organizowane są zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjne, zajęcia teatralne, rzeźba w glinie, integracja sensoryczna.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez właściciela placówki.
4. Opłaty za zajęcia dodatkowe nie są pobierane.
§8.
Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia , współpraca z rodzicami.
1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka(prawnymi opiekunami) poprzez:
a. Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,
b. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu,
c. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
d. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
e. Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
f. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,
g. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze,
2. Nauczyciele mają za zadanie:
a. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
b. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola
c. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
d. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
e. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
f. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,
h. Udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,
3. W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
4. W punkcie przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
a. Przedszkolem zarządza właściciel.
b. W przypadku nieobecności w placówce właściciela, może go zastępować wyznaczony przez niego, nauczyciel przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
5. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.
§9.
Prawa nauczycieli.
Nauczyciele mają prawo do:
1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,
4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5. Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
6. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
§10.
Prawa i obowiązki rodziców:
Rodzice mają prawo do:
1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,
2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
3. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,
4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola
.Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego projektu,
2. Poszanowania godności dziecka,
3. Wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,
4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
6. Angażowania się jako partner w działania przedszkola,
7. Informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
8. Spotkania z nauczycieli z rodzicami odbywają się dwa razy do roku (spotkania ogólne) oraz wg
harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§11.
1. Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność
1. Środki finansowe na działalność Punktu Przedszkolnego pochodzą z:
- pozyskiwane z funduszy unijnych,
- środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący.
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci ustalana jest przez Organ Prowadzący.
3. Do prowadzenia Punktu Przedszkolnego nie maja zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.
4. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego ma charakter prowadzenia działalności oświatowowychowawczej.

2. Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej
1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.
2. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy ich zamieszkania, numery telefonów. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzanie zajęć dydaktycznowychowawczych w danym dniu.
§12.
Postanowienia końcowe
1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: Udostępnienie zainteresowanym projektu przez właściciela Punktu Przedszkolnego