"Zabawa jest najlepszą

szkołą życia dla dzieci."

Antoni Kępiński

Przedszkole Niepubliczne

Dobry start dla najmłodszych

Laski 36/23

76-142 Malechowo

Jadłospis

 

Sprawdź aktualny jadłospis naszego przedszkola.

Kalendarium

Imieniny obchodzą:

Społeczność

 

Zapraszamy do naszej przedszkolnej społeczności.

Galeria

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z naszego przedszkola.

Newsletter

Zapisz się do naszego
newslettera!

Popularne

 •  Dobry start dla najmłodszych

  ...

 •  Charakterystyka grupy

  ...

 •  Informacje podstawowe

  ...

 •  Nasza kadra

  ...

 •  Zajęcia dodatkowe

  ...

Ostatnio dodane

 •  Podsumowanie

  ...

 •  Podziękowania

  ...

 •  Dzień Dziecka w Dolinie Charlotty

  ...

 •  XVI Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Sławnie

  ...

 •  Dzień Dziecka w Laskach

  ...

Gmina


herb

 

KONCEPCJA PRACY
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
„DOBRY START DLA NAJMŁODSZYCH"
W LASKACH

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż"
Janusz Korczak

PODSTAWA PROGRAMOWA

Koncepcja pracy punktu przedszkolnego oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
 Ustawie o systemie oświaty,
 aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności:
 w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Z 2012 r., poz. 977 ).
 Statucie organizacji wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego „Dobry start dla najmłodszych" w Laskach

I

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były:
 wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy nauczyciela z rodzicami.

Główne kierunki działań w koncepcji pracy punktu przedszkolnego:
1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.
2. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości intelektualnych.
3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
4. Włączanie rodziców w procesy wychowania i wspierania nauczycieli w działaniach statutowych.
5. Wzbogacanie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
6. Wzbogacenie zakresu i sposobów oddziaływań w obszarze edukacji matematycznej.
7. Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej i oraz dróg do wspierania uzdolnień.
8. Edukacja estetyczna dzieci w zakresie edukacji językowej, rytmicznej, plastycznej, teatralnej, ruchowej oraz estetyki życia codziennego.
9. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

II

CELE I ZADANIA

Celem wychowania przedszkolnego jest:
1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6.troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem punktu przedszkolnego jest:
a) Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
b) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
2. Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Punkt przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka, poprzez zajęcia prowadzone przez kadrę wewnętrzną jak i zewnętrzną.
4. Punkt przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
5. Zadaniem punktu przedszkolnego jest:
a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania.
b) Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
d) Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN.
e) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.
f) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
g) Organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
h) organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) z zakresu kultury i sztuki.
i) Organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) specjalistycznych mających na celu rozwijanie zdolności matematycznych i technicznych dzieci.
j) Organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna i zewnętrzna) mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.
k) Organizowanie zajęć dodatkowych (zarówno kadra wewnętrzna jak i zewnętrzna) mających na celu kształtowanie wrażliwości wobec zwierząt i przyrody.

III

WIZJA

Przedszkole jest miejscem spotkań i zabaw z rówieśnikami, miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania zainteresowań i talentów, wyrównywania deficytów rozwojowych,
a także uczestniczenia w dorobku artystyczno - kulturalnym. Nasz punkt przedszkolny jest przytulny, ciepły i kolorowy. Mamy coraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli a także ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji). Dbamy o higienę, ruch i sprawność fizyczną. Nasze przedszkole to miejsce radości i humoru. Jest ono przyjazne dziecku, robimy wszystko, aby dziecko czuło się w nim bezpieczne i szczęśliwe. Stwarzamy każdemu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Kierujemy się takimi
wartościami jak: tolerancja, wrażliwość na drugiego człowieka, prawość, kultura słowa, patriotyzm i zachowanie godności człowieka. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

IV

MISJA

W naszym punkcie przedszkolnym:
1. Dajemy dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata. Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
2. Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
3. Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.
4. Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
5. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
6. W ramach realizowanego programu kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej.
7. Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
8. Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
9. Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
10. Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów Polski, w szczególności naszego regionu – Pomorza.
11. Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
12. Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
13. Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
14. Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
15. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijając w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Rozwijamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
16. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
17. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

V

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

1. Optymistycznie patrzące na świat.
2. Ufne w stosunku do nauczycieli.
3. Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.
4. Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
5. Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
6. Odpowiedzialne i obowiązkowe.
7. Kulturalne i tolerancyjne.
8. Świadome różnych zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole:
1. potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
umiejętność współpracy w grupie,
umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
tolerancję wobec odmiennych postaw, przekonań,
samodzielność,
odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
posiada:
zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
podstawową wiedzę o świecie;
umie:
 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
 prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
zasady kultury współżycia, postępowania,
kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
wykazywać inicjatywy w działaniu,
 wyrażania swoich uczuć;

VI

ZASOBY LUDZKIE

Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
Przyjazna kadra administracyjno - obsługowa.

VII

ZASOBY MATERIALNE

Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Funkcjonalnie i estetycznie urządzona sala zabaw dla dzieci. Możliwość korzystania z wiejskiego placu zabaw i prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

VIII

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW

1. Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości do nauki w szkole.
2. Zajęcia wspomagające i korygujące dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, indywidualizacja oddziaływań.
3. Zajęcia indywidualne dla dzieci trzyletnich i czteroletnich wspomagające i korygujące rozwój.
4. Poszerzanie form współpracy z rodzicami.
5. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

IX

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

1. SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI
Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego chce, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie, aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy, zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji, badania i eksperymentowania, otrzymywania wskazówek , jak radzić sobie z niebezpieczeństwami wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwego zachowania, zdrowego żywienia.
Stosowane nagrody:
pochwała indywidualna,
pochwała przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami,
oklaski,
emblematy,
przydział funkcji,
dyplomy,
nagrody rzeczowe.
Stosowane kary:
brak nagrody,
upomnienie ustne,
czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu.
2. SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:
przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju, informowanie rodziców
o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej, półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy, bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji, przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
3. W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORGANIZMUJEMY:
Zajęcia języka angielskiego
Zajęcia plastyczne z pracą w glinie
Zajęcia teatralne
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Zajęcia z rytmiki
Zajęcia integracji sensorycznej
Wycieczki

X

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:


Prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy), teczek prac i innych dokumentów, arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.), rozmów.

XI

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
2. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
3. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
4. Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
5. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
6. Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

XIII

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

1. Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
- przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej
- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
- tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
2. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
- podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze rodzinnym (Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka),
- współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, szkołą podstawową, policją, strażą pożarną,
- włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne,
- konkursy oraz udział w niektórych i mprezach o charakterze lokalnym, gminnym czy powiatowym (w miarę możliwości).

XIV

ROLA NAUCZYCIELA

1. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
2. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
3. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
4. Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania.
5. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Opracowanie Koncepcji Pracy:
Nauczyciel edukacji przedszkolnej:
Magdalena Krawczuk